کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
اسناد و مدارک فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -آم‍ار-ای‍ران‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ه‍زی‍ن‍ه‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌
ام‍ور دان‍ش‍ج‍وئ‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ح‍رف‍ه‌ و ف‍ن‌
دان‍ش‍ج‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍داف‍ن‍د م‍ل‍ی‌ - ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌
دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌
رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ک‍ت‍ب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ام‍ور اح‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍روه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍داف‍ن‍د م‍ل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، واح‍د آم‍ار واطلاع‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، واح‍د اق‍ت‍ص‍اد آم‍وزش‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‍ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، واح‍د ش‍ن‍اخ‍ت‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، واح‍د ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مسائل مربوط به آموزش عالی در ایران
کتبی ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه مطالعاتو تحقیقات اجتماعی ، گروه روانشناسی اجتماعی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ۱۳۴۸،۲۵ /،۱ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مقدماتی آموزش عالی کشاورزی در ایران
موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ۱۳۴۹، ۴۲،۲۱ /،۲ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشگاه پدافند ملی ، تاریخچه و راهنمای آموزشی
ستاد بزرگ ارتشتاران ؛  تهران دانشگاه پدافند ملی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ۱۳۴۹،۹ /،۳ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی دوره سه ساله راهنمایی در نظام جدید آموزشی و پیشنهاداتی در مورد سازمان آن
وزارت علوم و آموزش عالی ، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ؛  تهران وزارت علوم و آموزش عالی ، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ۱۳۴۹،۳۸ /،۴ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مقدماتی تحول هزینه های آموزش عالی در ایران
وزارت علوم ، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، واحد اقتصاد آموزش و بررسی های نیروی انسانی ؛  تهران وزارت علوم   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ۱۳۴۹،۳۴ض‌ ، ۳۳،۱۰۳ /،۵ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۴۹-۵۰
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، واحد آمار واطلاعات   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ۱۳۴۹،۲۴۴ /،۶ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش درباره دانشگاه جدید ( دانشگاه ایران و فرانسه )
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۹۷ /،۷ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه ظرفیت رشته ها و موسسات دانشگاهی کشور با آراء داوطلبان امتحانات ورودی درباره رجحان رشته های تحصیلی
نصفت ، مرتضی ؛  [تهران ] امور اجتماعی سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۱۳۰ /،۸ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی چگونگی استفاده از خدمات ماشینهای الکترونیکی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
[تهران ] امور اجتماعی سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۹۵ /،۹ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی موفقیت موسسات آموزش عالی درپیش بینی و تحقق هدفها و برنامه ها
[تهران ] امور اجتماعی سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۹۸ /،۱۰ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای دانشکده صنعتی پلی تکنیک تهران سال ۱۳۴۷-۴۸
تهران دانشکده صنعتی پلی تکنیک   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ۱۳۴۸،۱۹۶ /،۱۱ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و ارزیابی کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور
تهران امور اجتماعی سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۲۰۰ /،۱۲ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه بازده اقتصادی سرمایه گذاری در ۶ رشته آموزش عالی
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، واحد اقتصاد آموزش و بررسیهاینیروی انسانی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۳۹ /،۱۳ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش وضع تحقیقات در بخش عمومی
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی ، واحد شناخت و سنجش تحقیقات   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۳۶ /،۱۴ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شناخت حرفه و فن در دوره سه ساله راهنمایی
تهران موسسه تحقیقاتو برنامه ریزی علمی و آموزشی ، واحد برنامه ریزی آموزش   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۸۳ /،۱۵ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهی نو در آموزش عالی ، دانشگاه گشوده و سیستم های آموزشی برخوردار از وسایل چند گونه
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ۱۳۵۰،۴۶ /،۱۶ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دانشگاه بوعلی سینا (همدان )
تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ۱۳۵۱،۸۸ /،۱۷ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دفتر نظارت بر موسسات آموزش عالی برای کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی کشور
تهران وزارت علوم و آموزش عالی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ۱۳۵۱،۱۹۰ /،۱۸ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اعتبار امتحانات انتخاب دانشجو
نصفت ، مرتضی ؛  تهران امور احتماعی سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ۱۳۵۱،۱۹۱ /،۱۹ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی امور دانشجوئی
سرمدی ، محمدحسن ؛  تهران امور اجتماعی سازمان بازرسی آموزش عالی و پژوهش علمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ۱۳۵۱،۱۹۴ /،۲۰ق‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4