مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ف‍ی‍ل‍د آزاد : آموزش عالی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - اروپ‍ای‌ م‍رک‍زی‌ - ش‍رق‍ی‌ - آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍او غ‍ی‍ره‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ) دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ات‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ اداری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
واق‍ع‍ه‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‌ ت‍ی‍ر۱۳۷۸
وی‍راس‍ت‍اری‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آزادی‍ان‌، آن‍وش‌( ه‍وس‍پ‍ی‍ان‌)، ۱۳۱۸-
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ۷۳۲-۸۰۸ق‌
اس‍ت‍ب‍روک‌، ن‍وئ‍ل‌
اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
خ‍داوردی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۲-
س‍ی‍ل‍ز، ل‍ئ‍ون‍ارد
غ‍ی‍اث‍ی‌ ،م‍ی‍ن‍و
ق‍ب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍رد آورن‍ده‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌،۱۳۳۱ - ، گ‍رد آورن‍ده‌و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ه‍راب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۲۲-
گ‍ی‍رش‍م‍ن‌، رم‍ن‌،۱۸۹۵-
 
ناشر:
[م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ . م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و غ‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاعاتی
مهدوی ، محمد نقی ،۱۳۳۱ - ، گرد آورنده و مترجم ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷‬,‭‌م۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه اطلاع رسانی
قبادی ، علی ، گرد آورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭‌ق۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ابن خلدون ( فارسی )
ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ۷۳۲-۸۰۸ق ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۷‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایران از آغاز تا اسلام
گیرشمن ، رمن ،۱۸۹۵- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، شرکت انتشارت علمی و غرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول نامه نویسی :راهنمای نوشتن نامه های اداری
تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصاویر دیوار نوشته های انقلاب
[تهران ] انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۰‬,‭‌ت۶‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه آموزش وپرورش ، انگلیسی -فارسی فارسی -انگلیسی
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی .مرکز اسناد و مدارک علمی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی . مرکز اسناد مدارک علمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹و۲‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهبری :مدیریت موثر در سازمانها
سیلز، لئونارد ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ر۹‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژنامه کتابداری و دکومانتاسیون
مهدوی ، محمدتقی ، ۱۳۳۱ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آموزش عالی و دانشگاهی
خداوردی ، یدالله ؛  قزوین بحرالعلوم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۴۱‬,‭‌خ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تفضیلی برنامه بخش آموزش عالی و تحقیقات در برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران
سهرابی ، حمید، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۷۹‬,‭‌ف‍لا۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص در ایران :تحلیلی از وضع موجود و چشم انداز آینده
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸۱۲/۵۶‬,‭آ۶‌ع۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش ساده ذخیره و بازیابی اطلاعات در مراکز اسناد
آزادیان ، آنوش ( هوسپیان )، ۱۳۱۸- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭آ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی جامعه شناسی
اشرف الکتابی ، منوچهر ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
موسسات پژوهشی کشور( بخش دولتی )
مهرابی ، مسعود، ۱۳۲۲- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع و کاربردی اینترنت
استبروک ، نوئل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
یکهفته در بحران : وقایع کوی دانشگاه تهران ۲۳ - ۱۷ تیر ماه ۷۸
تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۹۱‬,‭و۲۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ویراستاری مجلات علمی و فنی ، رهنمودها و توصیه ها
تهران وزارت علوم و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۷۸‬,‭‌ی۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم ها(مدیرت آموزشی )
غیاثی ،مینو ؛  [تهران ] [موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ]   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش و تغییر در اروپای مرکزی و شرقی ، آمارسازی جوانان برای چالشهاتغییر
سازمان ملل متحد، یونیسف ؛  دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۴۵‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9