مرور بر اساس نوع مدرک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
اسناد و مدارک فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
اق‍ت‍ص‍ادی‌ ع‍راق‍ی‌،پ‍ی‍م‍ان‌
ب‍ازرگ‍ان‌،ع‍ب‍اس‌
ت‍س‍ب‍ی‍ح‌ س‍ازان‌،رض‍ا
ج‍زن‍ی‌،ن‍س‍ری‍ن‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍د
خ‍ی‍ر،م‍ح‍م‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍اک‍ت‍ی‌،پ‍روی‍ز
س‍پ‍ه‍ری‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ،ح‍س‍ن‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌،ح‍م‍ی‍د
م‍ن‍ت‍ظر، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
م‍ی‍رخ‍ان‌،م‍ح‍م‍ود
ن‍وه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ،ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
چ‍ل‍ب‍ی‌،
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌،م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ص‍ه‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍اس‍وج‌
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ اق‍ی‍ان‍وس‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی کندوکاوی در پدیده انگلیسی ویژه
دانشگاه اصفهان .معاونت آموزشی ؛  محل برگزاری کارگاه :اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۵۶،۱۷ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه طراحی صفحه های اینترنتی در سیستمهای آموزش عالی
حقیقی ،محمد ؛  محل برگزاری کارگاه : تبریز دانشگاه صنعتی صهند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۱،۲ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزش عالی
بازرگان ،عباس ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۱۵۸،۱۹ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی آشنایی با شبکه اینترنت ،اینترانت و استفاده از بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی جهت ارتقای سطح پژوهشی
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ؛  محل برگزاری کارگاه :اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۰،۱ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضیات
سپهری ،محمدرضا ؛  محل برگزاری کارگاه :یاسوج دانشگاه یاسوج   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۳۸۰، ۱۴۲،۳ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی مبانی و کاربردهای فناوری اطلاعات
منتظر، غلامعلی ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۳،۴ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار baltaMدر محاسبات زنجیره های مارکف
میرخان ،محمود ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۴،۵ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی تحلیل جنسیتی /هدایت جنسیتی gnimaertsniam redneG/sihsylana redneG
جزنی ،نسرین ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۵،۶ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه روش تحقیق
خیر،محمد ؛  محل برگزاری کارگاه :شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۶،۷ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی روشها،فنون و تکنیکهای نوین تحلیل داده های علوم اجتماعی
چلبی ، ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۱۳۷۵، ۱۴۷،۸ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی ژئومورفولوژی سواحل حوضه های دریایی ایران
علیزاده ،حمید ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران مرکز ملی اقیانوسشناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۵۰،۱۱ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای آزمایشگاهی شیمی در محیطهای زنده و غیر زنده با تکیه بر کروماتوگرافی
اقتصادی عراقی ،پیمان ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران مرکز ملی اقیانوسشناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۵۱،۱۲ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی مهندسی ساحل
گلشنی ،علی اصغر ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران مرکز ملی اقیانوسشناسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۵۲،۱۳ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق
بازرگان ،عباس ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۵۳،۱۴ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی و پژوهشی نیروی انسانی خلاق
جزنی ،نسرین ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۵۴،۱۵ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
یمینی ،محمد ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۱۵۵،۱۶ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی تهیه و نگارش مقالات علمی
تسبیح سازان ،رضا ؛  محل برگزاری کارگاه : ارومیه دانشگاه ارومیه   ، مهر۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۸،۹ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس
شعبانی ،حسن ؛  محل برگزاری کارگاه :بابلسر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۳۸۱، ۱۴۹،۱۰ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پایگاه اطلاعاتی و شاخص های آموزش عالی
نوه ابراهیم ،عبدالرحیم ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، مهر۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۲۳۶،۹۷ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارگاه آموزشی برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
ساکتی ،پرویز ؛  محل برگزاری کارگاه :تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   ، مهر۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۳۷۱، ۱۵۹،۲۰ک‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9