مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 کتاب فارسی (تعداد بازدید : 77)  طرح تحقیقاتی (تعداد بازدید : 35)
 مقاله فارسی (تعداد بازدید : 32)  اسناد و مدارک فارسی (تعداد بازدید : 31)
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 31)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 30)
 مقاله لاتین (تعداد بازدید : 30)  استاندارد فارسی (تعداد بازدید : 30)
 اسناد و مدارک لاتین (تعداد بازدید : 27)
 
تعداد کل بازدیدها:  323