اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

مستندات آموزشی

زیر پوشه ها
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
اطلس شاخص های آموزش عالی سال تحصیلی 94-95 0 3 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 1 نتیجه
مدارک
نمایش 12 نتیجه
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
الگوی زندگی مادران و ویژگی های اجتماعی اقتصادی و بهداشتی خانوارها.pdf 2,917.5k 0 خير دریافت فایل (2,917.5k)
اولین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت.pdf 5,035.2k 20 خير دریافت فایل (5,035.2k)
دانش نشر 1 890.9k 17 خير دریافت فایل (890.9k)
دانش نشر 2 1,124.2k 21 خير دریافت فایل (1,124.2k)
دانش نشر 3 429.2k 20 خير دریافت فایل (429.2k)
دوازدهمین نشست مدیران ارتباط باجامعه و صنعت دانشگاهها ... 3,234.1k 19 خير دریافت فایل (3,234.1k)
راهکارهای ارتقای اشتغال پذیری و مهارت افزایی دانشجویان 21,441.0k 60 خير دریافت فایل (21,441.0k)
ساز و کارهای موثر برای ارتقای چاپ آثار دانشگاهی 172.0k 15 خير دریافت فایل (172.0k)
سیزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور.pdf 5,339.9k 0 خير دریافت فایل (5,339.9k)
گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار 1399.pdf 4,340.1k 0 خير دریافت فایل (4,340.1k)
مطالعه و بررسی چگونگی اعطای نشان کیفیت آمارهای رسمی نظام اماری ایران و تهیه سازوکارهای مناسب برای ان.pdf 3,795.0k 0 خير دریافت فایل (3,795.0k)
مهارت افزایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 26,450.2k 66 خير دریافت فایل (26,450.2k)
نمایش 12 نتیجه
مستندات آموزشی

مستندات آموزشی