اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

مدارک
نمایش 20 - 1 از 55 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
آسیب‌‌شناسی و نیازسنجی زندگی دانشجویی در ایران 439.7k 25 خير دریافت فایل (439.7k)
آموزش عالی و بهره وری صنایع ایران دکتر مهربانی 555.6k 12 خير دریافت فایل (555.6k)
آینده پژوهی آموزش عالی ایران دکتر فراستخواه 344.9k 21 خير دریافت فایل (344.9k)
ابعاد فرسودگی تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن 472.0k 27 خير دریافت فایل (472.0k)
ارائه الگویی برای توسعه اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در ایران 666.4k 48 خير دریافت فایل (666.4k)
ارائه الگویی برای توسعه اکوسیستم نوآوری دکتر انتظاری 777.3k 43 خير دریافت فایل (777.3k)
ارتباط بین خوداثربخشی و خودهدایتی دانشجویان زیست‌شناسی دوره لیسانس 546.2k 16 خير دریافت فایل (546.2k)
ارزیابی اکوسیستم‌های کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه محور 855.6k 32 خير دریافت فایل (855.6k)
ارزیابی مهارت های اشتغال پذیری در برنامه های درسی رشته های مهندسی دکتر انت 318.2k 12 خير دریافت فایل (318.2k)
امکان‌سنجی مطالعات تعقیبی دانش‌آموختگان آموزش عالی 862.7k 26 خير دریافت فایل (862.7k)
بررسي ارتباط دانش و مهارتهاي دانشجويان رشته شيمي در دروه ليسانس دکتر روشنا 257.5k 11 خير دریافت فایل (257.5k)
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای دکتر نورشاهی 731.6k 18 خير دریافت فایل (731.6k)
بررسی ارتباط بین انگیزش درونی و استقامت دکتر روشنایی 464.0k 9 خير دریافت فایل (464.0k)
بررسی اقدامات دانشگاههای منتخب ... خانم دکتر پورآتشی 434.9k 49 خير دریافت فایل (434.9k)
بررسی تجارب کشورهای در نظام جمع آوری آقای دکتر یزدان پناه 578.2k 35 خير دریافت فایل (578.2k)
بررسی تطبیق عرضه و تقاضای مهارت‌های اشتغال‌پذیری دکتر انتظاری 731.6k 17 خير دریافت فایل (731.6k)
بررسی تطبیقی تجارب دانشگاه‌های منتخب از منظر ویژگی‌های دانشگاه دکتر پورآتش 446.7k 18 خير دریافت فایل (446.7k)
بررسی چگونگی توزیع یارانه‌ها در نظام آموزش عالی ایران دکتر ابراهیمی 544.9k 19 خير دریافت فایل (544.9k)
بررسی سامانه نگرش اعضای هیأت علمی استانی ... 683.8k 43 خير دریافت فایل (683.8k)
بررسی شایستگی های کانونی و حرفه ای دانش آموختگان خانم قارون 509.6k 9 خير دریافت فایل (509.6k)
نمایش 20 - 1 از 55 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

طرح های تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی