اشتراک منابع دیجیتال اشتراک منابع دیجیتال

مدارک اخیر

نمایش 20 - 1 از 49 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه دریافت ها قفل شده  
رتبه‌بندی استان‌های کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی و سرمایه انسانی دکتر 997.0k 1 خير دریافت فایل (997.0k)
تدوین الگوی دانشگاه پژوهی برای دانشگاه های ایران دکتر مرجائی 612.1k 0 خير دریافت فایل (612.1k)
پیامدهای اجتماعی گسترش کمی آموزش عالی دکتر فریدونی 391.1k 2 خير دریافت فایل (391.1k)
بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در محیط های علمی از دیدگاه دکتر مرجائی 498.7k 0 خير دریافت فایل (498.7k)
بررسی مسائل و مشکلات مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دکتر ذاکرصالحی 445.0k 3 خير دریافت فایل (445.0k)
بررسی چگونگی توزیع یارانه‌ها در نظام آموزش عالی ایران دکتر ابراهیمی 544.9k 1 خير دریافت فایل (544.9k)
بررسی تطبیقی تجارب دانشگاه‌های منتخب از منظر ویژگی‌های دانشگاه دکتر پورآتش 446.7k 1 خير دریافت فایل (446.7k)
بررسی تطبیق عرضه و تقاضای مهارت‌های اشتغال‌پذیری دکتر انتظاری 731.6k 2 خير دریافت فایل (731.6k)
بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای دکتر نورشاهی 731.6k 1 خير دریافت فایل (731.6k)
آموزش عالی و بهره وری صنایع ایران دکتر مهربانی 555.6k 3 خير دریافت فایل (555.6k)
دانش نشر 3 429.2k 4 خير دریافت فایل (429.2k)
دانش نشر 2 1,124.2k 3 خير دریافت فایل (1,124.2k)
دانش نشر 1 890.9k 3 خير دریافت فایل (890.9k)
ساز و کارهای موثر برای ارتقای چاپ آثار دانشگاهی 172.0k 2 خير دریافت فایل (172.0k)
دوازدهمین نشست مدیران ارتباط باجامعه و صنعت دانشگاهها ... 3,234.1k 3 خير دریافت فایل (3,234.1k)
مطالعه زمینه‌های تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دانشگاهی ایران 645.7k 3 خير دریافت فایل (645.7k)
تحولات بین نسلی در زندگی علمی دانشگاهی در ایران 3,416.9k 11 خير دریافت فایل (3,416.9k)
چالش‌های پراکنش مراکز آموزش عالی با تأکید بر توسعه پایدار شهری 311.2k 6 خير دریافت فایل (311.2k)
پیمایش ملی وضعیت سرمایه فرهنگی و اجتماعی 467.4k 5 خير دریافت فایل (467.4k)
پیمایش ملی سنجش مشغولیت دانشجویی در دانشگاه‌های ایران 572.5k 6 خير دریافت فایل (572.5k)
نمایش 20 - 1 از 49 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3