کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - ن‍وآوری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
اروگ‍وئ‍ه‌
اس‍لام‌ - ت‍اری‍خ‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ل‍وغ‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
رف‍ت‍ار
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ع‍ب‍دال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍د،۱۹۲۶ - ، - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌ -.ع‍ل‍م‌
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۰۵-۴۵۰ق‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ر و لال‍ه‍ا -روش‍ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌
 
پدیدآور:
آق‍ازاده‌، اح‍م‍د
اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ج‍وی‍س‌، ب‍روس‌
رخ‍ش‍ان‌، ف‍ری‍دون‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
س‍اوی‍ج‌، راب‍رت‌ داگ‍لاس‌
ع‍ب‍داس‍لام‌،م‍ح‍م‍د،۱۹۹۶-۱۹۲۶
ق‍ب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍رد آورن‍ده‌
ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۳-
م‍اژروت‌، گ‍ی‍ل‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌،۱۳۳۱ - ، گ‍رد آورن‍ده‌و م‍ت‍رج‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ .م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ب‍ارف‍روش‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ه‍ن‍ک‍اک‌، ال‍ن‌،۱۹۶۵-
ک‍ارت‍ل‍ج‌ ، گ‍ون‍دول‍ی‍ن‌،۱۹۴۳-
گ‍ی‍ب‌،ه‍ام‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ال‍ک‍س‍ان‍در راس‍ک‍ی‍ن‌،۱۹۷۱-۱۸۹۵
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ای‍ران‌، ف‍اطم‍ی‌
ت‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌
م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍رن‍و
ن‍ی‍ا
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جهان در آستانه قرن بیست و یکم
تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم ازدیدگاه امام علی ( ع )
نجف زاده بارفروش ، محمد باقر ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۹/۲۸‬,‭‌ن۳‌ع۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل نظام های آموزشی
رخشان ، فریدون ؛  تبریز نیا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭د۳ط۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های اطلاعاتی
مهدوی ، محمد نقی ،۱۳۳۱ - ، گرد آورنده و مترجم ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۷‬,‭‌م۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ ... تولدی دیگر
محمدیان ،محمود ؛  تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۰‬,‭‌م۳‌ب۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی : راهنمای عملی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، الن ،۱۹۶۵- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی اقتصادی
تهران نشرنو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۴/۵‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرار از مدرسه ، درباره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۴/۵۷‬,‭ز۴‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتابنامه اطلاع رسانی
قبادی ، علی ، گرد آورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶‬,‭‌ق۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
افروز، غلامعلی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ع۷‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای تدریس
جویس ، بروس ؛  تهران صحیفه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۳‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انتقال علوم و تکنولوژی به جهان سوم ، عبدالسلام برنده جایزه نوبل ۱۹۷۹-۱۳۵۸
عبداسلام ،محمد،۱۹۹۶-۱۹۲۶ ؛  تهران انجمن فیزیک ایران ، فاطمی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۶‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اروگوئه
تهران وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تربیت رفتاری بالینی
ماژروت ، گیلن ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۹۹‬,‭‌م۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گرد آوری و آماده سازی مدارک در مرکز مدارک علمی
موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی .مرکز مدارک علمی ؛  تهران مرکز مدارک علمی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌ک۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش در اتحاد جماهیر شوروی :از دوره مطالعات در زمینه آموزش و پرورش تطبیقی
آقازاده ، احمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۸۳۲‬,‭آ۷آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و ارتباط در کودکان ناشنوا
ساویج ، رابرت داگلاس ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۲۴۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد رشد و توسعه
قره باغیان ، مرتضی ،۱۳۳۳- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌ف۲‌ق۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اسلام :بررسی تاریخی
گیب ،هامیلتون الکساندر راسکین ،۱۹۷۱-۱۸۹۵ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان
کارتلج ، گوندولین ،۱۹۴۳- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۸۳‬,‭‌ک۲آ۸۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9